REVÍZIE CHLADIARENSKÝCH ZARIADENÍ

 Objednanie rvízíe chladiacich zariadení

  info@chladenie-mrazenie.sk   tel: 0911 700 070

Na základe vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávame pravidelnú kontrolu klimatizácií a iných chladiarenských zariadení.

Od 1. septembra roku 2009 platí zákon č. 286/2009 Z. z. o fluorovaných skleníkových plynoch" (F-plynoch) a vykonávacia vyhláška MŽP SR č. 314/2009 Z. z. Cieľom tejto legislatívy je zníženie a zamedzenie nadlimitných únikov týchto plynov.

Zákon upravuje povinnosti vlastníkov a prevádzkovateľov chladiacich okruhov stacionárnych klimatizačných zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny – chladivá (ďalej len „F-plyny“). Zákon ukladá povinnosť vykonávať pravidelnú kontrolu zariadení slúžiacich na chladenie/klimatizáciu a následne zabezpečiť oznamovaciu povinnosť voči príslušným orgánom.

Evidencia a oznamovacia povinnosť

  • Prevádzkovateľ zariadenia je povinný viesť evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach.
  • Prevádzkovateľ zariadenia je povinný oznámiť príslušnému úradu údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach každoročne, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku, ročne, najneskôr do 15. marca nasledujúceho roku.

Pravidelné kontroly úniku

Zamestnanci s osvedčením musia pravidelne kontrolovať úniky chladiva zo stacionárnych chladiacich a klimatizačných zariadení, a tepelných čerpadiel obsahujúcich 3kg F-plynov alebo viac (6kg alebo viac v prípade, pokiaľ sú hermeticky uzavreté a označené).

Náplň F-plynu ≥3kg (≥6kg) a < 30kg ≥30kg a < 300kg ≥300kg
Minimálna frekvencia kontroly úniku Bez riadne fungujúceho vhodného systému na detekciu únikov každých 12 mesiacov každých 6 mesiacov každé 3 mesiace*
S riadne fungujúcim vhodným systémom na detekciu únikov každých 12 mesiacov každých 12 mesiacov každých 6 mesiacov

Povolené úniky chladív v závislosti od veľkosti náplne a doby uvedenia do prevádzky

Uvedenie do prevádzky Náplň chladiva v kg
od 3 do 30 od 30 do 300 nad 300
do 4.7.2011 8% 6% 4%
po 4.7.2011 6% 4% 2%

 

Máte otázku, alebo chcete zaslať dopyt? Kontaktujte nás!   info@chladenie-mrazenie.sk   tel: 0911 700 070

 

Na stránke sa pracuje...